نورالدین زرین کلک رئیس هیئت مدیره صفحه ایشان در سایت آسیفا           احمد عربانی عضو هیئت مدیره و سردبیر نشریه آسیفا ایران صفحه ایشان در سایت آسیفا         اسماعیل شرعی عضو هیئت مدیره و خزانه دار صفحه ایشان در سایت آسیفا           روانبخش صادقی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره صفحه ایشان در سایت آسیفا         علی نوری اسکویی عضو هیئت مدیره صفحه ایشان در سایت آسیفا " />